Weikang Qian, Shanghai Jiao Tong University, China